Privacyverklaring

                  

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Makelaardij van der Wier, gevestigd aan de Provincialeweg 66a,

9865 AK te Opende (hierna: de “Makelaar” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0594-657401 of e-mail: info@makelaardijvanderwier.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

De Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@makelaardijvanderwier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden

Klanten


Indien u ons inschakelt voor de verkoop of verhuur van een woning / bedrijfspand, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

                 NAW gegevens

                Telefoonnummer en e-mailadres;      
                 Geboortedatum en geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat
                  Nummer ID bewijs en een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het
                 BSN-nummer onleesbaar maken.
                 de omschrijving en de kenmerken van de woning zoals oppervlakte, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, 
                 de vraagprijs of huurprijs, enzovoort;


Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verkoop of verhuur van uw woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Indien u ons inschakelt voor de aankoop of huur van een woning / bedrijfspand, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

                  NAW gegevens
                 Telefoonnummer en e-mailadres;
                 Geboortedatum en geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat
                 Nummer ID bewijs en een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het
                  BSN-nummer onleesbaar maken.
                  Het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;
                  Indien u geïnteresseerd bent in een woning kunnen wij u verzoeken aanvullende gegevens te 
                  verstrekken waarom de verkoper of verhuurder vraagt zoals loonstroken, bankafschriften,
                  werkgeversverklaring of een uittreksel uit het bevolkingsregister;
                   Nadat u een woning heeft gekocht of gehuurd: uw nieuwe adres en de transactiegegevens;

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het zoeken en aankopen of huren van een woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wwft verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

Betalingsgegevens

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die de Makelaar verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Potentiële klanten

Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden zoekformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:


                  Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
                  Het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u
                 wilt betalen;
                 Het tijdstip waarop u het formulier heeft ingevuld.

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Woning gekocht uit ons woningaanbod

Indien u overgaat tot de koop of huur van een woning / bedrijfspand uit ons bestand verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

                  NAW gegevens
                 Telefoonnummer en e-mailadres;
                 Geboortedatum en geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat
                 Nummer ID bewijs en een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het 
                  BSN-nummer onleesbaar maken.

De grondslag voor deze verwerking is het opstellen van de koopovereenkomst, na het tekenen van de koopovereenkomst door zowel koper al verkoper worden de gegevens gedeeld met de notaris.


Analyse Websitebezoekers

Tenslotte kunnen wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website verwerken, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IPadres van de bezoeker opgeslagen
. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Makelaardij van der Wier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Makelaardij van der Wier) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Administratie:
Makelaardij van der Wier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Analyse websitebezoekers:

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Makelaardij van der Wier deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Makelaardij van der Wier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Makelaardij van der Wier uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?


Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfsnaam invullen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@makelaardijvanderwier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Makelaardij van der Wier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wijzigingen


Er kan soms ie
ts veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie 2018


Laatste nieuws